Regulamin

 

Postanowienia wstępne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu FinAi.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz administratora Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe na urządzeniach elektronicznych (np. komputer, smartphone, tablet) zdolnych do przeglądania stron internetowych.
 4. Korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek stron internetowych umożliwia prawidłowe działanie Serwisu.

 

Administrator serwisu, wydawca, redakcja:

 1. Administratorem Serwisu jest FinAi Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 525, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726724, NIP 7010629909, REGON 365792923; Wysokość kapitału zakładowego: 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 00/100) złotych, opłacony w całości.
 2. Kontakt z Administratorem, Wydawcą i Redakcją można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@finai.pl.
 3. Adres wydawcy jest adresem korespondencyjnym redakcji.

 

Użytkownik:

 1. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów, komentowania ich oraz do otrzymywania Usługi Newslettera.

 

Usługa Newslettera:

 1. W ramach Serwisu Administrator umożliwia korzystanie z Usługi Newslettera polegającej na przesyłaniu przez niego Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej wiadomości o zmianach w Serwisie oraz nowych artykułach.
 2. Usługa Newslettera jest usługą bezpłatną.
 3. Użytkownik ma prawo rezygnacji z Usługi Newslettera.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny.
 5. Częstotliwość świadczenia Usługi Newslettera jest zmienna.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki poczty elektronicznej Użytkowników, w szczególności za blokowanie wiadomości poczty elektronicznej wysyłanych użytkownikowi w ramach Usługi Newslettera.

 

Komentarze do artykułów

 1. W ramach serwisu Administrator umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie komentarzy pod opublikowanymi artykułami.
 2. Użytkownik zamieszczając Komentarze jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów. Serwis zakazuje publikowania treści naruszających dobra osobiste, treści uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, naruszające prawa i uczucia innych osób oraz innych treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 3. Komentarze naruszające powyższy punkt zostaną usunięte. W przypadku powtarzających się naruszeń Administrator poweźmie środku zapobiegające naruszeniom w przyszłości.

 

Prawa autorskie:

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają prawu autorskiemu, w szczególności w zakresie treści artykułów i grafik. Prawa autorskie przysługują Serwisowi lub twórcom tych dzieł.
 2. W odniesieniu do artykułów dostępnych i opublikowanych w Serwisie, Wydawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej licencji obejmującej rozpowszechnianie i kopiowanie artykułów w celach niekomercyjnych, na stronach internetowych, pod warunkiem oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem autora oraz dopiskiem i aktywnym hiperlinkiem kierującym do strony www.finai.pl: „Tekst pochodzi ze strony internetowej www.FinAi.pl – Prosta droga do kredytu”.

 

Zastrzeżenia prawne:

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu z powodu prowadzonych prac konserwacyjnych, usprawnień, aktualizacji, usuwania usterek, pracami konserwacyjnymi.
 3. Artykuły zamieszczone w Serwisie stanowią poglądy ich autorów. Nie powinny być samodzielną podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Nie stanowią one formy doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego ani też inwestycyjnego.
 4. Informacje o które oparte są artykuły opublikowane w Serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł. Serwis nie weryfikuje prawdziwości informacji w nich podanych.
 5. Serwis zawiera odnośniki do stron innych podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam prezentowane.
 6. Serwis może wyświetlać reklamy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych reklam.
 7. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation