Polityka prywatności

Polityka Prywatności FinAi

 

Spis treści

  1. Definicje
  2. Dane Osobowe – zasady przetwarzania
  3. Dane Osobowe – prawa Użytkownika
  4. Pliki Cookies

 

§ 1. Definicje

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w Polityce Prywatności zostaje nadane poniższe znaczenie:

1)      Administrator lub Administrator Danych Osobowych - oznacza podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Niniejsze postanowienie nie uchybia definicji tego terminu nadanego w RODO;

2)      Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających osobę fizyczną. Niniejsze postanowienie nie uchybia definicji tego terminu nadanego w RODO;

3)      FinAi – FinAi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 525, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726724, NIP 7010629909, REGON 365792923, kapitał zakładowy 3.000.000,00 złotych, wpłacony w całości;

4)      Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez FinAi zgodnie z RODO w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony Danych Osobowych na Platformie, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony Danych Osobowych;

5)      Platforma - rozwiązanie technologiczne składające się ze strony internetowej i oprogramowania znajdującego się pod adresem internetowym www.finai.pl, za pośrednictwem których Użytkownik może korzystać z Usług;

6)      Pliki Cookies - dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego korzysta on z Platformy, zawierające dane o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy;

7)      Polityka Prywatności – niniejszy dokument. Określa on zasady, zgodnie z którymi FinAi przetwarzać będzie dane osobowe. Polityka Prywatności i Regulamin są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

8)      Regulamin – dokument regulujący zasady korzystania z Platformy, określający rodzaje i zakres Usług dostępnych na Platformie, warunki ich świadczenia tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin oraz Polityka Prywatności są jedynymi dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

9)      RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.;

10)   Usługa – usługa świadczona przez FinAi na rzecz Użytkownika. Termin ten może być używany w liczbie mnogiej w odniesieniu do kilku Usług. Spis Usług znajduje się w Regulaminie. Usługami są: usługa informacyjna w ramach Czasopisma internetowego „FinAi.pl – Prosta droga do kredytu”,;

11)   Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług. Dostęp do niektórych Usług może być uzależniony od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych wymogów wymienionych w postanowieniach Regulaminu;

§ 2. Dane Osobowe - zasady przetwarzania

1.       Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowania przy korzystaniu z Czasopisma internetowego „FinAi.pl – Prosta droga do kredytu” jest FinAi.

2.       Kontakt z FinAi w sprawach związanych z Danymi Osobowymi i Plikami Cookies jest możliwy za pośrednictwem:

a)       poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@finai.pl lub pomoc@finai.pl;

b)      telefonu, dzwoniąc pod numer +48 22 300 98 98, w godzinach określonych na Platformie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.  Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane;

c)       przesyłki pocztowej na adres FinAi;

d)      czatu dostępnego na Platformie.

3.       Użytkownik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wiadomość
e-mail, wysłaną na adres: iod@finai.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 22 300 98 98.

4.       Użytkownik nie ma obowiązku podania Danych Osobowych, są one podawane dobrowolnie. Udostępnienie odbywa się bez żadnego zobowiązania do ich podania, a ich nieudostępnienie nie wiążę się z żadnymi konsekwencjami. W przypadku odmowy podania odpowiednich Danych Osobowych, FinAi nie może przekazywać Użytkownikowi eBooków,  wiadomości e-mail z informacjami o bieżących zmianach na Platformie, artykułach i informacjach publikowanych na Platformie oraz brania udziału w quizach.

5.       FinAi przetwarza Dane Osobowe na następujących podstawach prawnych:

a)       przesyłanie wiadomości e-mail z informacjami o zmianach na Platformie oraz o nowych artykułach, pobieranie eBooków i brania udziału w quizach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzyskanie zgody jest wymagane do przetwarzania Danych Osobowych;

b)      marketing i bezpieczeństwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych. Uzyskanie zgody nie jest wymagane do przetwarzania Danych Osobowych, jednak do wykorzystania tych danych ma cel marketingu wymagana jest zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, w tym za pomocą urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących;

c)       dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych.

6.       Użytkownik może w każdym momencie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, zgłaszając FinAi takie żądanie.

7.       Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników mają jedynie upoważnieni pracownicy FinAi, którzy przeszli szczegółowe szkolenie z zakresu ochrony Danych Osobowych oraz podmioty wskazane w § 2 ust. 8 Polityki Prywatności.

8.       FinAi udostępnia część Danych Osobowych podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Wśród ww. podmiotów są m. in. operator chmury, na której znajduje się Platforma,  przesyłania maili i usług oraz oprogramowania służącego do obsługi Użytkownika. FinAi oświadcza, że posiada z tymi podmiotami umowy zawierające postanowienia o powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych, na podstawie których są one zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa i wykorzystywania Danych Osobowych jedynie na cel wykonania świadczonych usług. Przesyłane ww. podmiotom Dane Osobowe są szyfrowane. Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom z państw trzecich, jedynie wtedy gdy zagwarantują one takie samo bezpieczeństwo Danych Osobowych i wykonanie praw przysługujących Użytkownikowi.

9.       Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu na jaki dane te są przetwarzane.

10.   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 3. Dane Osobowe – prawa Użytkownika

1.       Użytkownik posiada prawo dostępu do jego Danych Osobowych, które są przetwarzane przez FinAi. Na żądanie Użytkownika uzyska on odpowiedź, czy FinAi posiada jego Dane Osobowe, a jeżeli tak, to na jaki cel są one przetwarzane, jakie kategorie Danych Osobowych są przetwarzane, kto jest ich odbiorcą, jaki jest okres ich przetwarzania oraz o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz zasadach Profilowania.

2.       Użytkownik ma prawo aktualizowania swoich Danych Osobowych, ich uzupełnienia lub sprostowania, jeżeli Dane Osobowe przetwarzane przez FinAi są nieprawdziwe lub niepełne.

3.       Użytkownik może żądać usunięcia jego Danych Osobowych. Prawo do usunięcia Danych Osobowych podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.

4.       Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych na cele marketingu, bezpieczeństwa lub dochodzenia lub ochrony praw i roszczeń RODO. Sprzeciw skutkuje zaprzestaniem przetwarzania Danych Osobowych przez FinAi na ten cel. Prawo sprzeciwu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.

5.       Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych, czyli chwilowego wstrzymania ich przetwarzania w całości lub w części, jeżeli:

a)       kwestionuje prawidłowość przetwarzanych Danych Osobowych. Ograniczenie przetwarzania trwa do czasu wyjaśnienia poprawności Danych Osobowych;

b)      uznaje, że przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)       FinAi już tych Danych Osobowych nie potrzebuje, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      wniósł sprzeciw, ale FinAi nie rozpatrzył jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

6.       Użytkownik może żądać przesłania pliku zawierającego jego Dane Osobowe lub przesłania takiego pliku do innego Administratora Danych Osobowych. Uprawnienie to dotyczy tylko Danych Osobowych jakie FinAi otrzymał od Użytkownika oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7.       Użytkownik posiada prawo otrzymania kopii jego Danych Osobowych.

8.       Użytkownik może żądać wykonania powyższych praw poprzez zgłoszenie się z takim żądaniem do FinAi.

 

§ 4. Pliki Cookies

1.       FinAi za pomocą Platformy zbiera informacje zawarte w Plikach Cookies.

2.       Platforma wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:

a)    reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika;

b)    analityczne - gromadzą informacje o sposobie korzystania z Platformy, rodzaju strony www, z jakiej Użytkownik został przekierowany do FinAi, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na  Platformie;

c)    funkcjonalne – pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlać zawartość strony internetowej Platformy.

3.       Platforma korzysta z Plików Cookies o charakterze:

a)    stałym - pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) i wygasają po upływie jednego roku;

b)    sesyjnym - pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) i są stosowane do zapisywania informacji z danej sesji.

4.       Użytkownik może sprzeciwić się używaniu Plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

5.       Ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Platformy, a nawet uniemożliwić korzystanie z Platformy.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation