Weksel trasowany - Co powinien zawierać ?

Weksel trasowany jest jedną z podstawowych form weksla wykorzystywaną w zgodzie z polskim prawem. Aby dokument został uznany za ważny, musi zawierać kilka elementów podstawowych. Jakich? I kiedy stosuje się traty?

weksel-wzor.jpg

Czym jest weksel trasowany?

Weksel trasowany nazywa się również ciągnionym, przekazanym albo tratą. To papier wartościowy, który sporządza się w dokładnie określonej formie – musi zawierać konkretne elementy pod rygorem nieważności. Weksel bezwarunkowo zobowiązuje wystawcę do zapłacenia osobie uwzględnionej w dokumencie określonej kwoty we wskazanym miejscu i o opisanym czasie. Stronami w wekslu są: trasant – ktoś, kto wystawia weksel i składa na nim podpis; trasat – osoba, która ma zapłacić kwotę zgodną z wekslem; remitent – odbiorca weksla otrzymujący gotówkę.

Aby weksel stał się pełnowartościowy, trasant musi dokonać jego akceptu, czyli właśnie podpisać go.

Elementy obowiązkowe weksla trasowanego

Zawartość weksla trasowanego określa ustawa prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 roku. Zgodnie z nią powinien mieć: nazwę „weksel” w treści dokumentu w języku, w którym został wystawiony w formie pisemnej – nie wystarczy umieszczenie jej w tytule, trzeba koniecznie ująć ją w treści; bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty pieniędzy – weksel musi być pieniężny; nazwisko osoby, która ma dokona
płatności (trasata); termin płatności – co ważne, jeśli termin ten nie zostanie wskazany, weksel nadal będzie ważny, ale gdy w dokumencie wymienionych zostanie kilka terminów, weksel uznaje się za nieważny; oznaczenie miejsca płatności – podobnie jak z terminem płatności, można określić tylko jedno miejsce; nazwisko remitenta, czyli osoby, na rzecz której ma być dokonana płatność; oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla; podpis wystawcy (trasanta) – zawsze wykonany odręcznie.

Weksel trasowany można sprzedać przed terminem płatności. Wówczas ma się do czynienia z indosem przenoszącym wszystkie prawa z weksla. Indosant, który kupił weksel, ma prawo również spieniężyć go kolejnemu zainteresowanemu. Jedyne, czego się wówczas wymaga, to uwzględnienia na wekslu wszystkich jego indosantów.

Funkcje weksli

Weksle pełnią różne funkcje w zależności od potrzeb sporządzających je osób. Wyróżnia się funkcje: kredytową – związaną z odroczonym terminem płatności za towar albo usługę do czasu oznaczonego na wekslu; płatniczą – weksel zastępuje gotówkę przy zapłacie; gwarancyjną – to zabezpieczenie zobowiązań aktualnych i przyszłych; obiegową – prawa z weksla mogą być przenoszone indosem na innych; refinansową – weksel da się spieniężyć poprzez przedstawienie go do dyskonta w banku, wówczas suma z weksla pomniejszona zostanie o dyskonto i prowizję.

Klauzule wekslowe

Strony w wekslu mogą wprowadzić dodatkowe zastrzeżenia. Są to na przykład klauzule wekslowo skuteczne, czyli takie, których umieszczenie wywołuje skutki określone prawem wekslowym. Tu wyróżnia się na przykład oprocentowanie sumy wekslowej lub zakazanie indosowania. Klauzule wekslowo obojętne nie wywołują skutków określonych prawem wekslowym. Należą do nich zapłata w innej walucie albo oprocentowanie, ale bez dokładnego określenia odsetek. Klauzule pozawekslowe mają znaczenie dla stosunków już poza wekslem. Zalicza się tu na przykład klauzulę zawiadomienia. Ostatnim rodzajem klauzul są zakazane, które wpływają na nieważność dokumentu – zazwyczaj chodzi o warunkowanie spełnienia zobowiązania wekslowego.

Weksel trasowany a weksel własny

Równie często jak weksle trasowane spotyka się weksle własne. Dokumenty różnią się od siebie jednym podstawowym elementem – wystawcą. W wekslu własnym to sam wystawca zobowiązuje się do zapłacenia określonej kwoty w konkretnym dniu i miejscu, mówiąc: „zapłacę za ten weksel”, zaś w wekslu trasowanym te kwestie wskazuje wystawca używając formy – „zapłacisz Piotrze Nowaku”. Trzeba pamiętać, że weksel trasowany musi otrzymać akceptację, czyli podpis. Dodatkowo w tego typu wekslu to wystawca może być jednocześnie remitentem – ma prawo wystawić weksel albo na osobę trzecią, albo na własne zlecenie. Pozostałe elementy weksla powinny pozostać takie same bez względu na jego rodzaj.

 

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation