Kredyt z poręczycielem – kto może zostać żyrantem?

Jeśli Twoja zdolność kredytowa nie jest wystarczająca albo dotychczasowa historia w rejestrze Biura Informacji Kredytowej wydaje się problematyczna, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w formie poręczenia kredytu. Wówczas trzeba znaleźć odpowiednią osobę, która zdecyduje się na taką odpowiedzialność i zostanie poręczycielem.

poreczyciel.jpg

Co to znaczy poręczyć kredyt?

Poręczenie kredytu inaczej nazywane bywa żyrowaniem, stąd określenia poręczyciel i żyrant. To jedna z najpopularniejszych form zabezpieczeń stosowanych przez banki. Dlaczego? Ponieważ jeśli kredytobiorca nie będzie spłacał rat, obowiązek ich uregulowania przejdzie na żyranta. Poręczyciel odpowiada zatem przed bankiem za spłatę kredytu innej osoby, co dla banku jest bardzo korzystne i bezpieczne. A kiedy instytucja finansowa może wymagać żyranta? Przede wszystkim wtedy, gdy zdolność kredytowa klienta będzie za niska. Czasami także obecność poręczyciela wykorzystuje się jako kartę przetargową do negocjowania warunków kredytu.

Ile powinien zarabiać żyrant?

Poręczycielem kredytu może teoretycznie zostać każdy, kto ukończył 18 lat i ma odpowiednią zdolność kredytową. Nie musi być to osoba spokrewniona z kredytobiorcą, chociaż najczęściej właśnie krewni stają się żyrantami.

Bank oceniając zdolność kredytową osoby poręczającej, bierze pod uwagę dochody osiągane w ramach umów o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty itp. – ważne, żeby było to stałe źródło. Za każdym razem te dochody trzeba udokumentować. W przypadku umów o pracę przeważnie wystarcza zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za ostatnie trzy miesiące.

Instytucje finansowe analizują sytuację finansową poręczyciela, sprawdzając również jego historię kredytową w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK) i rejestrach dłużników. Jeśli cokolwiek wyda im się niepokojące – potencjalny żyrant sam nie spłacał rat, toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe, egzekucyjne albo windykacyjne – banki nie zgodzą się na takiego poręczyciela.

Uwaga – ograniczony jest także wiek żyranta. Zazwyczaj ta osoba nie może mieć więcej niż 65 lat.

Prawa i obowiązki poręczyciela

Podstawowy obowiązek poręczyciela to spłata kredytu wtedy, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie robić tego samodzielnie. Jeśli okaże się, że klient zaprzestał płacenia rat, bank wymusi na żyrancie uregulowanie zaległości. Ewentualne zerwanie umowy kredytowej wymaga zgody wszystkich stron – w tym również kredytobiorcy, dlatego jest trudne do przeprowadzenia.

Na szczęście poręczyciel ma także prawa. Wstąpienie w prawa wierzyciela pozwala mu żądać od kredytobiorcy zwrotu zapłaconej przez niego kwoty zobowiązania. Może to zrobić polubownie lub sądownie. Bank powinien udzielić mu informacji o stanie spłaty kredytu i ewentualnie chcieć negocjować z nim warunki umowy. Żyrant ma również prawo poprosić o nieporęczanie całej kwoty zobowiązania, a tylko jego części oraz ograniczyć żyrowanie wyłącznie do części podstawowej kredytu – bez odsetek, prowizji i dodatkowych kosztów.

Kredyt z poręczycielem a zdolność kredytowa

Jak wspomniano wcześniej, poręczyciel zwiększa zdolność kredytową osoby, za którą ręczy, ale niestety tym samym ogranicza własną. Jak to się dzieje? W rejestrach, na przykład BIK-u, jest widoczny jako żyrant. Przez to bank może nie chcieć udzielić mu kredytu, bo uzna, że jego zdolność kredytowa będzie zbyt mała. W końcu przez cały okres spłaty istnieje ryzyko konieczność regulowania rat za kredytobiorcę.

Poręczenie wekslowe i poręczenie cywilne

Warto wiedzieć, że są dwa rodzaje poręczenia – wekslowe i cywilne. Oba zobowiązują poręczyciela do spłaty długu względem wierzyciela, jeśli dłużnik tego nie wykona. Oba określają za kogo się poręcza i mogą zawierać informację o maksymalnej kwocie żyrowania. Istnieje również kilka różnic między nimi.

Poręczenie wekslowe, inaczej awal, zgodnie z ustawą prawo wekslowe i czekowe jest: nieodwołalne, bezwzględnie ważne, powinno być umieszczone wyłącznie na wekslu lub przedłużku oraz nie zobowiązuje wierzyciela do niezwłocznego informowania o zaprzestaniu spłaty długu.

Poręczenie cywilne za dług przyszły można odwołać przed jego powstaniem, da się umieścić je na umowie lub osobnym dokumencie, zobowiązuje wierzyciela do natychmiastowego poinformowania o braku spłaty kredytu i jest ważne wyłącznie na podstawie umowy.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation